OZNÁMENIE  O POPLATKOCH

Školský rok 2017/2018

Príspevok na stravu

Poplatok uhraďte v ČSOB Prešov na č. účtu: SK5375 0000 0000 4008421369,

v správe pre prijímateľa musíte uviesť meno dieťaťa a triedu, ináč je platba

neidentifikovateľná.

Poplatok uhraďte najneskôr do 5-teho v každom mesiaci!

„Stravné“  sa uhrádza dopredu za  plynúci mesiac. V prípade neprítomnosti dieťaťa sa preplatok  presúva na mesiac nasledujúci. K presnému výpočtu stravných  dní na dieťa je potrebné, aby rodič dodržiaval podmienky vyhlasovania dieťaťa zo stravy uvedené v  školskom poriadku.

V stravnom poplatku je zarátaná : desiata – obed - olovrant.

Rodič si môže stravu za neprítomné, neodhlásené dieťa zobrať do obedára ak to oznámi vedúcej ŠJ v deň neprítomnosti dieťaťa  do 8.00hod.

CELODENNÁ STRAVA - rodič uhradí za stravu 1,29  € denne

IBA DESIATA, dieťa ktoré je v MŠ do 11.00 hod. bez obeda uhradí len desiatu 0,28 € denne /poldenná dochádzka  -- musí to byť so súhlasom riaditeľa MŠ/

DESIATA A OBED, dieťa ktoré je v MŠ do 12.00 hod. s obedom uhradí 1,06 € denne / poldenná dochádzka – so súhlasom riaditeľa MŠ

Výnimky:

rodičia poberajúci dávky  v hmotnej núdzi / po predložení rozhodnutia vedúcej ŠJ/.

V prípade nepravidelnej úhrady poplatkov,  alebo porušovania výzvy k úhrade, môže riaditeľstvo  MŠ rozhodnúť o prerušení alebo ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

Vedúca školskej jedálne: Viera Janovčíková

-------------------------------------------------------------------


Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov

v materskej  škole

„Školné“ uhraďte v ČSOB banke na účet : SK8175 0000 0000 4008421350

v správe pre prijímateľa musíte uviesť meno dieťaťa a triedu ináč je platba neidentifikovateľná

Poplatok uhraďte najneskôr do 5-teho v každom mesiaci.

a) sumou 40,00 eur za dieťa do 3 rokov veku (aj mesiac v ktorom dovŕši 3r.),

b) sumou 15,00 eur za dieťa nad 3 roky veku. (od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku. )

Príspevok sa neuhrádza za dieťa ,ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní

a)
z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, (písomné oznámenie rodiča o dôvodoch neprítomnosti dieťaťa, ZD od lekára na celý čas trvania neprítomnosti)

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku určenú zriaďovateľom MŠ.

c) deti, ktoré ku 31.8.2017 dovŕšia 5 rokov veku  a s OŠD a DOŠD (tkz. Predškoláci)

d) deti, ktorých rodič predloží riaditeľstvu MŠ písomné potvrdenie vydané Úradom práce soc. vecí a rodiny,  že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

e) V zmysle zákona č.245/2008  príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré  je umiestnené  v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Prosíme rodičov, aby školné neplatili mesiac dopredu, ale poukázali sumu do 5 – teho v mesiaci na daný mesiac.

To isté platí aj o platbách za stravné.


Riaditeľka MŠ: Mgr. Dana Voštinárová