Rada školy

Rada školy je zriadená podľa §24 a 25 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky č. 291/2004 Z.z.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Činnosť  RŠ je obsiahnutá v štatúte RŠ, podľa ktorého sa riadi.

Zástupcovia Rady školy:
Predseda: Oľga Balážová Mgr., zástupca pedagogických zamestnancov
Podpredseda: Doc.Ing.Michal Hatala Phd., zástupca rodičov
Zapisovateľka: Jana Merčáková, zástupca pedagogických zamestnancov
Andrea Mačugová, zástupca nepedagogických zamestnancov
Ing. Ľubomír Gerda, zástupca za rodičov
Mgr. Zuzana Ondrejčáková, zástupca za rodičov
Mgr. Ľudmila Kravčáková, delegovaný zástupca mesta Prešov
PhDr. Rudolf Dupkala PhD., delegovaný zástupca mesta Prešov
Ing. Štefan Szidor, delegovaný zástupca mesta Prešov