Charakteristika MŠ:

  • zriaďovateľom MŠ je mesto Prešov
  • vyučovací jazyk – slovenský
  • 1.1.2009  získala MŠ  právnu subjektivitu
  • objekt MŠ  tvoria štyri poschodové pavilóny spojené  spojovacou chodbou a školský dvor.Súčasťou MŠ je školská jedáleň
  • MŠ tvorí 6 tried
  • Rodičovské združenie, ktoré pri MŠ pôsobí ako právny subjekt  využíva možnosť získania 2% dane
  • Pri MŠ je zriadená Rada školy, ktorá má 9 členov
  • Od školského roka 2011/2012 sa materská škola stala tzv.cvičnou materskou školou, čo znamená ,že realizujeme pedagogickú prax pre Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity
  • kvalitná, moderná edukácia rozpracovaná v SKVzP Bernoláčik
  • úzke prepojenie rodinnej a inštitucionálnej výchovy
  • vysoké zapojenie detí a pedagógov do mimoškolských aktivít v MŠ i v okrese

Zamestnanci:
  • MŠ 14 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
  • MŠ 4  nepedagogickí zamestnanci
  • ŠJ  5 zamestnanci + vedúca ŠJ p. Janovčíková

 

História MŠ:

  • MŠ na Bernolákovej ulici bola slávnostne otvorená  10.3.1986,  ako 5 tried MŠ a 2 oddelenia DJ s počtom zapísaných  detí  247.
  • 1993 zrušenie detských jasli
  • 1994 otvorenie špeciálnych tried, ortoptickej pre deti s poruchami  zraku a logopedickej triedy
  • 1998-2003 zamestnanci MŠ organizátormi  5. ročníkov akcie Veselé popoludnie, prehliadky detskej hudobnej a VV tvorivosti organizovanej pred DJZ v Prešove pre MŠ na území mesta  Prešova
  • 2004-2009 MŠ spolu organizátorom  6. ročníkov akcie Mestská škôlkarska šarkaniáda
  • 1.1.2009 prechod MŠ na právnu subjektivitu
  • v školskom roku 2008/2009 sme prvý krát odovzdali deťom osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
  • v mesiacoch júl - november, v školsko roku 2017/2018 prebehla rekonštrukcia MŠ  prestredníctvom projektu  "Zníženie energetickej náročnosti MŠ"