Charakteristika MŠ:

 • zriaďovateľom MŠ je mesto Prešov
 • vyučovací jazyk – slovenský
 • 1.1.2009  získala MŠ  právnu subjektivitu
 • objekt MŠ  tvoria štyri poschodové pavilóny spojené  spojovacou chodbou a školský dvor.Súčasťou MŠ je školská jedáleň
 • MŠ tvorí 6 tried
 • Rodičovské združenie, ktoré pri MŠ pôsobí ako právny subjekt  využíva možnosť získania 2% dane
 • Pri MŠ je zriadená Rada školy, ktorá má 9 členov
 • Od školského roka 2011/2012 sa materská škola stala tzv.cvičnou materskou školou, čo znamená ,že realizujeme pedagogickú prax pre Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity
 • kvalitná, moderná edukácia rozpracovaná v SKVzP Bernoláčik
 • úzke prepojenie rodinnej a inštitucionálnej výchovy
 • vysoké zapojenie detí a pedagógov do mimoškolských aktivít v MŠ i v okrese

Zamestnanci:
 • MŠ 14 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
 • MŠ 4  nepedagogickí zamestnanci
 • ŠJ  5 zamestnanci + vedúca ŠJ p. Janovčíková


História MŠ:

 • MŠ na Bernolákovej ulici bola slávnostne otvorená  10.3.1986,  ako 5 tried MŠ a 2 oddelenia DJ s počtom zapísaných  detí  247.
 • 1993 zrušenie detských jasli
 • 1994 otvorenie špeciálnych tried, ortoptickej pre deti s poruchami  zraku a logopedickej triedy
 • 1998-2003 zamestnanci MŠ organizátormi  5. ročníkov akcie Veselé popoludnie, prehliadky detskej hudobnej a VV tvorivosti organizovanej pred DJZ v Prešove pre MŠ na území mesta  Prešova
 • 2004-2009 MŠ spolu organizátorom  6. ročníkov akcie Mestská škôlkarska šarkaniáda
 • 1.1.2009 prechod MŠ na právnu subjektivitu
 • v školskom roku 2008/2009 sme prvý krát odovzdali deťom osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
 • v mesiacoch júl - november, v školsko roku 2017/2018 prebehla rekonštrukcia MŠ  prestredníctvom projektu  "Zníženie energetickej náročnosti MŠ"