Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti k cestnej premávke

Deti v našej MŠ sa oboznamujú so základnými pravidlami cestnej premávky, ktoré potrebujú vedieť ako chodci, spolujazdci, kolobežkári. Získajú prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich číha v cestnej doprave, ako sa mu vyvarovať a zabezpečiť tak svoju bezpečnosť.
Pani učiteľky im vytvorili malú „autodráhu“, kde si tieto základné pravidlá osvojujú.

Cieľom dopravnej výchovy v MŠ je:

- pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi
- v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara, cestujúceho v hromadnej doprave i potenciálneho vodiča motorového vozidla.