Kontakt
MŠ Bernolákova č. 19,
080 01 Prešov

Tel.: 051 /  770 29 51

E-mail: ms.bernolakova19@gmail.comDajte o nás vedieť...

FacebookZábava pre najmenších

pre_detiSponzori:


Nadacia_KOSIT_logo
Sponzori rodičia:

Podpredseda Rady školy 
Doc.Ing.Michal Hatala Phd.
Ing. Ľubomír Gerda


ĎakujemeMP

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

TU

 
basnicka_-_kpia


 

Oznámenie

o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy
Bernolákova 19, Prešov  na  školský  rok 2019/2020


Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

riaditeľstvo MŠ Bernolákova 19 Vám týmto oznamuje, že Mesto Prešov, ako zriaďovateľ
materských škôl, stanovuje termín prijímania žiadostí na školský rok 2019/2020
od 15. apríla 2019 do 10. mája 2019.


V tomto termíne je možné vyzdvihnúť si formulár žiadosti v  materskej škole,  alebo na web
stránke materskej školy  http://www.msbernolacik.sk/ v kolónke Dokumenty na stiahnutie.

Žiadosť predkladá zákonný zástupca priamo v materskej škole alebo ju môže zaslať poštou.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva
riaditeľka materskej školy najneskôr do 30.6.2019 osobne alebo zasiela poštou
zákonným zástupcom dieťaťa.

Kritéria na prijatie detí:

 • Deti sa do materských škôl prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného
  zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného
  lekára pre deti a dorast, ktorý  má potvrdiť či dieťa je, alebo nie je očkované
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou
  školskou dochádzkou ( OŠD a DOŠD). Potom sa prijímajú deti 4 ročné a 3 ročné
 • Výnimočne je možné prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné
  materiálne, personálne a iné, predovšetkým kapacitné podmienky.

Ďalšie kritériá pre prijatie detí:

 • Uprednostníme súrodencov už prijatých detí, ktoré našu MŠ navštevujú a deti
  z lokality Sekčov.
 • Ak nebude naplnená kapacita MŠ prijmeme deti z mesta Prešov a aj z obcí.


Mgr. Dana Voštinárová, riaditeľka MŠ


Žiadosť o prijatie ďieťaťa  TU