Kontakt
MŠ Bernolákova č. 19,
080 01 Prešov

Tel.: 051 /  770 29 51

E-mail: ms.bernolakova19@gmail.comDajte o nás vedieť...

FacebookZábava pre najmenších

pre_detiSponzori:


Nadacia_KOSIT_logo
Sponzori rodičia:

Podpredseda Rady školy 
Doc.Ing.Michal Hatala Phd.
Ing. Ľubomír Gerda


ĎakujemeVážení rodičia, milí priatelia školy,

ďakujeme Vám za Vašu podporu a poukázanie 2 % z Vašej zaplatenej dane v minulom roku.

V roku 2018 na účet rodičovského združenia bola poukázaná suma z 2 % vo výške 3.026,04 €.
Jednotlivé triedy z tejto sumy na konci roka 2018 dostali sumu spolu vo výške 2.096,52 €, ktoré
budú vyúčtované do júna 2019. Tieto peniaze budú použité pre deti do tried, najmä na nákup
kníh, hračiek, vzdelávacích pomôcok. Zvyšná suma bude použitá do konca roka 2019 podľa
rozhodnutia Rodičovskej rady podľa potrieb, aktivít a podujatí MŠ.

Aj tohto roku si vás dovoľuje požiadať o podporu činnosti nášho občianskeho združenia
Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole, ktoré
úzko spolupracuje s našou Materskou školou Bernolákova 19, Prešov. Vaše 2 % pre nás
znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Materskej škole.

Ak chcete, aby Vaše poukázané 2 % boli odovzdané do triedy, ktorú navštevuje Vaše dieťa, je
potrebné, aby ste kópie tlačív - Vyhlásenie spolu s Potvrdením, ak ste zamestnancom, resp.
daňové priznanie (prvú stranu z daňového priznania a stranu, kde je informácia, ktorému
občianskeho združeniu venujete 2 %)  odovzdali v triede p. učiteľkám. V opačnom prípade, tj. ak
p. učiteľky nebudú mať kópie predmetných potvrdení, tak poukázané 2 % pôjdu do spoločného
balíka a použijú sa na spoločné akcie a potreby pre celú škôlku. Tento postup bol zvolený
z dôvodu, že jednotlivé daňové úrady nám na účet poukážu balík peňazí, z ktorého nevieme kto
a v akej výške poukázal 2 %.

Ďakujeme za Vašu podporu.

V Prešove, dňa 01.02.2019
Ing. Daniela Hatalová - predseda
SRRZ – Rodičovské združenie pri MŠ
Bernolákova 19, Prešov

 

Oznámenie

o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy
Bernolákova 19, Prešov  na  školský  rok 2019/2020


Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

riaditeľstvo MŠ Bernolákova 19 Vám týmto oznamuje, že Mesto Prešov, ako zriaďovateľ
materských škôl, stanovuje termín prijímania žiadostí na školský rok 2019/2020
od 15. apríla 2019 do 10. mája 2019.


V tomto termíne je možné vyzdvihnúť si formulár žiadosti v  materskej škole,  alebo na web
stránke materskej školy  http://www.msbernolacik.sk/ v kolónke Dokumenty na stiahnutie.

Žiadosť predkladá zákonný zástupca priamo v materskej škole alebo ju môže zaslať poštou.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva
riaditeľka materskej školy najneskôr do 30.6.2019 osobne alebo zasiela poštou
zákonným zástupcom dieťaťa.

Kritéria na prijatie detí:

 • Deti sa do materských škôl prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného
  zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného
  lekára pre deti a dorast, ktorý  má potvrdiť či dieťa je, alebo nie je očkované
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou
  školskou dochádzkou ( OŠD a DOŠD). Potom sa prijímajú deti 4 ročné a 3 ročné
 • Výnimočne je možné prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné
  materiálne, personálne a iné, predovšetkým kapacitné podmienky.

Ďalšie kritériá pre prijatie detí:

 • Uprednostníme súrodencov už prijatých detí, ktoré našu MŠ navštevujú a deti
  z lokality Sekčov.
 • Ak nebude naplnená kapacita MŠ prijmeme deti z mesta Prešov a aj z obcí.


Mgr. Dana Voštinárová, riaditeľka MŠ


Žiadosť o prijatie ďieťaťa  TU